Про нас

Робимо все можливе для України, навіть під час війни, з вашою допомогою!

Громадська організація «Проти Корупції» відповідає на виклики політичного та суспільного життя країни, особливо в цей тяжкий період. Ми мужні, ми сильні, ми вільні, і ми доводимо це кожним кроком діяльності нашої громадської організації.

Життя України, як і нашої громадської організації, розділилось на до та після

До 24 лютого 2022 року пріоритетними напрямами нашої роботи було:

 • Антикорупційне перетворення Черкащини шляхом створення умов та можливостей вільного функціонування державних органів та бізнесу. Ми разом творили регіональний приклад того, що суб’єкти господарювання, як і органи державної влади, за допомогою реформ можуть успішно просуватись у напряму безкорупційної взаємодії.
 • Регіональний розвиток Черкаської області на базі цільових програм та взаємодії з зовнішніми бенефіціарами. Ми пліч-о-пліч працювали з органами місцевого самоврядування, місцевими некомерційними організаціями та зовнішніми експертами з моніторингу, покращення та впровадження програм розвитку регіону.
 • Розвиток некомерційної діяльності, волонтерства та філантропії. Наша громадська організація аналізувала та впроваджувала кращі практики навчання та просування спеціалістів в різні сфери життя регіону для розвитку філантропських ініціатив.

З 2015 року ми постійно посилювали аналітичну спроможність організації, розвивали передові ініціативи громадського представництва некомерційних установ у житті суспільства та розширювали базу експертів для досягнення критичних цілей діяльності.

За більш ніж 7 років нами:

 • Проведено кілька десятків досліджень, 7 з них офіційно завершились зрушеннями в бік перегляду роботи організацій та окремих осіб уповноваженими органами влади.
 • Підписано меморандум між Черкаською ОДА та нашою громадською організацією з надання консультацій для фахівців дорожньої сфери та моніторингу виконання профільних робіт в Черкаській області.
 • Проведено ряд розслідувань, на базі чого Черкаською прокуратурою відкрито чотири кримінальні справи з підозрою в корупції, Кіровоградською прокуратурою відкрито одну кримінальну справу у тому ж напрямку, а також винесено одне покарання судом.

 

Усі ці досягнення завдяки потужному експертному колективу ГО «Проти корупції» та допомозі зовнішніх донорів.

На початку 2022 року наш колектив налічував 5 штатних експертів та до 10 волонтерів з тимчасовим задіянням. До початку воєнних дій юристи та провідні спеціалісти нашої громадської організації були задіяні в:

 • моніторингу використання бюджетних коштів у сфері будівництва та відновлення дорожніх шляхів;
 • підтримці роботи Європейського фонду демократії, ООН в Україні, S. Agency for International Development;
 • роботі з молоддю за підтримки Черкаської обласної державної адміністрації;
 • розвитку екологічних ініціатив за підтримки посольства Франції.

Усі плани, досягнення, напрацювання було відкинуто на другий план із початком повномасштабного вторгнення РФ. І не лише в державному секторі.

Військовий час – військові реалії роботи громадської організації «Проти корупції»

Опорними принципами роботи нашої громадської організації є відкритість, чесність, ініціативність та активність. Проте відсутність інформації в публічних реєстрах, державних аналітичних статистичних джерелах та інших доступних ресурсах, внесення змін у роботу чисельних відомств та органів не дає можливості вести діяльність ГО на довоєнному рівні. Суттєвого «удару» зазнав і колектив спеціалістів через загрози життю та здоров’ю, а також призов експертів до лав ЗСУ. Саме тому з кінця лютого наша організація перепрофілювалась на надання першочергових потреб суспільства у воєнний час. А саме:

 1. Гуманітарна підтримка населення. Старт ініціативи «Волонтерський гараж», який має на меті доставку, зберігання, комплектацію та передачу гуманітарної допомоги вразливим верствам населення.
 2. Психологічна підтримка населення. Залучення активістів до роботи з психологічно, і не тільки, постраждалими від військової агресії на базі інфраструктури ГО «Проти корупції».
 3. Розвиток процесу інформування населення щодо дій у воєнний час. Ведення електронних ресурсів, соціальних мереж, донесення інформації через місцеві та регіональні суспільні канали до населення щодо місць допомоги ВПО, постраждалим.
 4. Юридична підтримка військовозобов’язаних та ВПО. Консультація на базі ГО «Проти корупції» вразливих верств населення, допомога у взаємодії з відповідними державними органами та міжнародними організаціями.

 

ГО «Проти корупції» швидко переорієнтовується на поточні вимоги суспільства, та за час з 24 лютого вже встигла:

 • допомогти понад 15 000 осіб отримати гуманітарну допомогу (продукти, засоби гігієни, дитяче харчування, медикаменти, одяг);
 • опрацювати понад 82 тони товарів гуманітарного напряму на складі;
 • спрямувати на заселення та прихисток у Селищанську, Стеблівську, Корсунь-шевченківську громади мешканців Донецької, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей;
 • надати психологічну підтримку 153 особам.

Однак, внутрішніх можливостей ГО «Проти корупції» вже недостатньо для надання допомоги вразливим верствам громадян. До війни фінансування організації відбувалось на 90% за рахунок грантової та безповоротної фінансової допомоги. Зараз більшість підтримки відбувається у матеріальному вигляді від партнерів громадської організації. Та навіть ці напрями залишаються не повністю закриті у відповідності до потреб населення. До того ж, фактична нестача персоналу не дозволяє повноцінно опрацьовувати прямі запити на юридичну та консультаційну діяльність.

Допомагаємо, але для цього самі потребуємо допомоги

Більше 90% фінансової та матеріальної підтримки з початку повномасштабного вторгнення направляється на проєктну діяльність громадської організації. Навіть за рахунок членських внесків нам все ще не вистачає ресурсів, щоб задовольняти усі запити гродськості. Ми постійно в пошуку нових гуманітарних вантажів, нових логістичних можливостей для доставки допомоги, локацій для розміщення ВПО. Наші спеціалісти також постійно задіяні в процесі навчання сільських громад, на які покладаються обов’язки прихистку переселенців. Вирішення гуманітарних та місцевих соціально-економічних проблем потребує розширення персоналу, збільшення адміністративних видатків на роботу громадської організації, розширення можливостей. Саме тому зараз ми в процесі пошуку нових грантів, програм гуманітарної підтримки некомерційних організацій, які б могли розширити наші можливості. Саме це дасть можливість допомогти більшому колу людей. Ми будемо раді будь-якій вашій допомозі!

We do everything possible for Ukraine, even during the war, with your help!

NGO “Against Corruption” responds to the challenges of the political and social life of the country, especially in this difficult period. We are courageous, we are strong, we are free, and we prove it with every step of our NGO’s activity.

The life of Ukraine, as well as the life of our NGO, is divided into “before” and “after”

Until February 24, 2022, the priority areas of our work were:

 • Anti-corruption transformation of Cherkasy region by creating conditions and opportunities for the free functioning of state bodies and businesses. Together we created a regional example that business entities, as well as public authorities, can successfully move towards corruption-free interaction through reforms.
 • Regional development of Cherkasy region based on targeted programs and interaction with external beneficiaries. We worked side by side with local authorities, local non-profit organizations, and external experts to monitor, improve and implement regional development programs.
 • Development of non-profit activities, volunteering, and philanthropy. Our NGO analyzed and implemented the best practices of training and promotion of specialists in various spheres of life in the region for the development of philanthropic initiatives.

Since 2015, we have constantly been strengthening the analytical capacity of the organization, developing advanced initiatives of public representation of non-profit institutions in the life of society, and expanding the base of experts to achieve critical goals of the activity.

For more than 7 years:

 • Several dozens of studies were conducted, 7 of which officially ended with shifts in reviewing the work of organizations and individuals by the authorized authorities.
 • A memorandum was signed between the Cherkasy Regional State Administration and our NGO to provide consultations for road specialists and monitor the implementation of specialized works in the Cherkasy region.
 • A number of investigations were carried out, based on which the Cherkasy Prosecutor’s Office opened four criminal cases on suspicion of corruption, the Kirovohrad Prosecutor’s Office opened one criminal case of the same line, and one sentence was passed by the court.

 

All these achievements are due to the powerful expert team of the NGO “Against Corruption” and the assistance of external contributors.

At the beginning of 2022, our team included 5 full-time experts and up to 10 temporary volunteers. Before the outbreak of war, lawyers and leading specialists of our NGO were involved in:

 • monitoring the use of budget funds in the field of construction and repair of roads;
 • support of the work of the European Endowment for Democracy, the UN in Ukraine, U.S. Agency for International Development;
 • work with youth with the support of Cherkasy Regional State Administration;
 • development of environmental initiatives with the support of the French Embassy.

But all the plans, achievements, and developments were thrown into the background with the beginning of the full-scale invasion of the russian federation. And not only in the public sector.

Wartime realities of the work of the NGO “Against Corruption”

The basic principles of our NGO are openness, honesty, initiative, and activity. However, the lack of information in public registers, state analytical, statistical sources, and other available resources, and changes in the work of numerous departments and bodies do not allow the NGO to conduct its activities at the pre-war level. The team of specialists has also suffered a significant “blow” due to threats to life and health, as well as the conscription of experts into the ranks of the Armed Forces. That is why since the end of February, our organization has been reoriented to meet the priority needs of society during wartime. Namely:

 1. Humanitarian support to the population. Launch of the initiative “Volunteer Garage,” which aims to deliver, store, pack, and transfer humanitarian aid to vulnerable population groups.
 2. Psychological support of the population. Involvement of activists to work with psychologically and not only victims of military aggression based on the infrastructure of the NGO “Against Corruption.”
 3. Development of the process of informing the population about actions in wartime. Maintaining electronic resources and social networks, delivering information through local and regional public channels to the population about places of assistance to IDPs and victims.
 4. Legal support for persons liable for military service and IDPs. Consultation based on the NGO “Against Corruption” for vulnerable and disadvantaged groups of the population, assistance in interaction with the relevant state bodies and international organizations.

 

NGO “Against Corruption” is quickly reorienting itself to the current demands of society, and since February 24, has already managed to:

 • help more than 15,000 people to receive humanitarian aid, such as food, hygiene products, baby food, medicines, clothing;
 • handle more than 82 tons of humanitarian goods in the warehouse;
 • send the residents of Donetsk, Zaporizhzhya, Mykolaiv, and Chernihiv regions for settlement and shelter in Selyshchansk, Steblivsk, and Korsun-Shevchenko communities;
 • provide psychological support to 153 people.

However, the internal capacities of the NGO “Against Corruption” are no longer sufficient to provide assistance to vulnerable groups of citizens. Before the war, the organization was financed by 90% through grants and non-repayable financial assistance. Today, most of the support comes from in-kind contributions from the NGO’s partners. But even these areas are not fully covered in accordance with the population’s needs. In addition, the actual lack of staff does not allow to fully process direct requests for legal and consulting activities.

We help, but for this, we need help ourselves

More than 90% of financial and material support since the beginning of the full-scale invasion has been directed to the project activities of the NGO. Even at the expense of membership fees, we still need more resources to meet all public requests. We are constantly looking for new humanitarian goods, new logistical opportunities for the delivery of aid, and locations to accommodate IDPs. Our specialists are also constantly involved in the process of training rural communities that are responsible for sheltering IDPs. The solution to humanitarian and local socio-economic problems requires the expansion of staff, an increase of administrative expenses for the work of the NGO, and an expansion of opportunities. That is why right now, we are in the process of searching for new grants and humanitarian support programs for non-profit organizations that could expand our capabilities. This will allow us to help a broader range of people. We will be glad to receive your help!